Giminingos Sielos

Ar tau kada nors gyvenime yra nutikę, kad susitikai žmogų ir jau pažinties pradžioje iškyla jausmas, kad jus ilgą laiką tartum pažįstate vienas kitą ir jus abu sieja labai stiprus ir gilus ryšys, ir atrodo, kad ne vieną gyvenimą yra susidūrę jūsų keliai. Tu suvoki ir jauti, kad tavo ir to žmogaus sielos bendrauja aukštesniame lygmenyje ir kad tuo būdu yra atveriamos tamsiausios sielos gelmės tam, kad kiltum aukštyn. Subtiliais būdais yra griaunamos tavo atgyvenusios gyvenimo tiesos ir įsitikinimai ir ego yra skaldomas į šipulius tam, kad būtų atskleidžiama tavyje kitokia meilė sau ir kitiems,- be sąlygų, vertinimų ir prisirišimų. Kiekvienąkart bendraujant su šiuo žmogumi, laikas ir erdvė tiesiog išnyksta. Ar esi patyręs tą jausmą, kad nebūnant kartu ar atsiskiriant nuo to žmogaus, jautiesi, kad prarandi pusę savęs ir kad kartais gali jausti savo viduje jo skausmą ir džiaugsmą, jo energetiką, ir suvoki, kad telepatiškas sielų bendravimas įmanomas. Šio žmogaus pasirodymas apverčia tavo gyvenimą ,,aukštyn kojomis“, keičiasi tavo vidus ir seni požiūriai ir įsitikinimai iš esmės. Tada tu suvoki, kad niekada niekas tavo viduje ir tavajame gyvenime nebebus taip, kaip buvę…
Pamatyk santykį su bet kokiu žmogumi šiek tiek kitaip, šiek tiek iš aukščiau. Pajausk tai savo širdimi ar vidumi. Atpažink šį ryšį gilesniu suvokimu. Kodėl tau skirta susitikti jį ir kodėl tai vyksta būtent šiuo metu tavo gyvenime? Mes esame vieni su kitais susaistyti giliais saitais. Ir kiekvienas ryšys ar santykis turi prasmę ar net didelę misiją, kuri laukia tavęs ar judviejų kartu arba atskirai…

Kas tai yra sielų ryšiai ir kodėl jie vyksta mūsų gyvenimuose?

Kiekvieno iš mūsų gyvenimuose gali būti daug skirtingų giminingų sielų ar partnerių tipų (sielos partnerių, liepsnų dvynių ar sielų dvynių) susijungimų.
Visi sielos partneriai, sielos dvynės ar kitos giminingos sielos susijungia skirtingais laikmečiais ir skirtinguose gyvenimuose. Jie yra siunčiami, kad padėtų vienas kitam suvokti pamokas tam, kad kiekvienas iš jų budintų ir atpažintų savosios sielos likimą. Kartais giminingos sielos susitinka kaip pora, bet taip pat ir kaip draugai ar šeimos nariai.
Sielų giminingi ryšiai dažniausiai pasireiškia daugybėse gyvenimų. Giminingoms sieloms gali būti būdingi pilnatviški suderinti santykiai. Juos gali sieti nuostabus, subalansuotas ryšys, lyg jie būtų geriausi draugai. Jie susitinka kartu ir sunkiais laikotarpiais, kada jiems labai reikia paramos, kurią jie suteikia vienas kitam, arba kad tiesiog budintų vienas kitą. Partnerių susijungimų yra įvairiausių tipų. Jie gali būti ne tik romantiški, bet taip pat susiję su karminiais ryšiais ir gyvenimo pamokomis, kurias abu turi išmokti. Jie padeda paleisti įvairias baimes, programas, moko sąmoningai ar nesąmoningai tave suvokti savąją vertę, pagarbą ir mylėti save. Taip šie ryšiai padeda tau atsiskleisti ir augti.
Kitaip, nei su dieviškosiomis poromis, į karminius santykius atgal nebegrįžtama. Kai karminiai ryšiai yra užbaigti, santykiai pasibaigia ir tu išsilaisvini nuo bet kokių karminių kontraktų ir karminių energijų.
Dauguma labai maišo karminius santykius su sielos dvynių santykiais, nes energija yra labai panaši, stipri ir intensyvi.
Mums yra skirtas dieviškasis planas ir svarbu yra prisitaikyti prie gyvenimo aplinkybių bei situacijų, ateinančių į mūsų gyvenimą. Svarbu suvokti, kodėl įvyko tas susijungimas ir ko tave šie santykiai moko. Taip pat svarbu pajausti, kada ateina jūsų susijungimo kaip sielų kontrakto užbaigimas.

Nesvarbu, ar tai sielos partneriai, sielos dvynės, ar giminingų sielų santykiai, visi šie susijungimai yra unikalūs bei turintys ypatingą reikšmę tavajam pasauliui ir gyvenimui. Kiekvieni santykiai tarnauja dėl didesnio tikslo, nei mes galime suvokti. Ir tarp giminingos sielos, karminių ryšių ir sielos dvynės gali būti labai plonytė linija.

Sielos dvynė yra kita pusė tavęs – antroji tavosios sielos pusė. Tiesa ta, kad tikrasis ryšys tarp sielos dvynių jau atsiranda pačioje pradžioje, vienai sielai atsiskyrus į dvi dalis, dar prieš mums gimstant. Ir tu negali kontroliuoti, kas yra tavo sielos partneris ar sielos dvynė. Sutikus sielą dvynę, yra labai ypatingas jausmas ir jaučiamas labai stiprus bei galingas ryšys tarp abiejų sielų, gali būti pojūtis lyg jūs jau pažįstate seniai vienas kitą, tik neatsimenate to. Tu turi tiktai vieną sielos dvynę ir yra galimybė, kad ir šiame gyvenime abu galite reinkarnuotis. Bet nebūtinai gali sutikti savąją sielos dvynę šiame gyvenime. Per dauguma gyvenimų gali sutikti daug giminingų sielų iki įvykstant dieviškajam susijungimui. Visi kiti santykiai ruošia tave tam šventam sielų aktui. Gali užtrukti labai daug metų, kad sutiktum sielos dvynę, nepriklausomai kokiuose santykiuose tu bebūtum.
Kai tu iš tikrųjų atpažįsti savo sielos dvynę, tu jauti tai giliai širdy. Sielos dvynės atspindi viena kitos trūkstamas dalis ir tas dažnai sukelia sumaištį, bet sinchronizacija yra labai intensyvi ir nuostabi. Atsiranda protui nesuvokiamas ryšys ir meilė, kurios tu niekada dar nesi patyrus/-ęs anksčiau, kuri iškels magnetines jėgas tavo sielos centre. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl daug sielos dvynių bėga nuo šios emocijų kovos ir atsiskiria. Šiuose santykiuose iškyla ir pasileidžia visa, kas sena, nereikalinga ir taip yra išlaisvinamos visos su ego susijusios energijos. Šis susitikimas atneša didžiulį pabudimą jums abiems.
Bet atsitinka dažnai, kai sielos dvynės nėra pasiruošusios dieviškajai sąjungai, ir automatiškai iškilusios senos žaizdos sukelia stiprų emocinį skausmą. Todėl, sutikus sielos dvynę, iškyla ir karminiai ryšiai. Tada šios sielos žemiškajame gyenime ir turi pereiti labai intensyvią emocijų kovą. Sielos dvynės, taip pat ir liepsnos dvynės ir sielos partneriai gali padėti tau atskleisti tavąją vidinę tiesą, ir sustiprinti tavąjį tikėjimą, kad tu galėtum keliauti reikiama kryptimi tavajame gyvenime. Visi santykiai padeda mums sukurti ir atrasti savąjį ,,Aš“ ir tikrąją tiesą.

Giminingos sielos keliauja ir susiduria per daugybę įdomių ir įvairių gyvenimų susijungdami daugybę kartų, kurie keičia tavo gyvenimą, tikslus, tavo vidų ir taip ruošia tave susitikimui ir susijungimui su tavo dieviškąja puse – siela dvyne. Susitikus su savo sielos dvyne, tavoji siela yra stipriai pažadinama, ir tada vyksta procesai, keičiantys tavo gyvenimą iš esmės. Tai atsitinka būtent tuo metu tam, kad mumyse iškeltų ir paleistų įvairių karmų, programų ar žemų energijų, blokų energijas, kad keltų energetiką, įneštų aiškumo ir suteiktų mums patiems suvokimus iš aukštesnės perspektyvos.
Šiuose santykiuose dažnai būdingas ir nemažas metų skirtumas, neturi reikšmės atstumas ar kitos jokios kliūtys, pasitaikiusios jų kelyje. Sielos dvynės susijungia visada vienu ar kitu būdu, fiziškai ir intuityviai. Taip pat jie gali susitikti labai anksti, dar būdami vaikais ir po to daugeliui metų vėl išsiskirti.
Bet sielos dvynių ryšio energija yra visada jaučiama tarp jų.
Dažnai jos prisimena, galvoja vienas apie kitą ir nori susijungti vėl. Gali užtrukti daug metų, kol jos vėl randa viena kitą.

Sielos dvynių pasiruošimas Dieviškąjai Sąjungai

Aukščiausias sielos dvynių tikslas yra Dieviškoji Sąjunga. Prieš įvykstant galutiniam ir aukščiausiajam susivienijimui, abi sielos turi praeiti per tam tikrus etapus ir procesus.
Sielų dvynių ryšiai atsineša su savim didžiules energetines jėgas, kurios mus gali stipriai žadinti tam, kad pajustume ir pamatytume mums dar nesuvokiamus dalykus, bet esame prie jų dar prisirišę. Mumyse pažadinamas suvokimas, kad daug senų energijų, kurios vis dar yra mumyse jau nebereikalingos ir turime jas išvalyti. Iškilusios karminės energijos mumyse padeda paleisti visas problemas tam, kad išvystume save, kas mes esame iš tikrųjų, ir susijungtume pilnai pirmiausia su savimi ir po to su siela dvyne.
Bet tam, kad pilnas susijungimas būtų tobulas, sielos dvynės turi išsilaisvinti,- kiekvienas turi atsigręžti į sąvąjį vidų, savo sielos centrą ir paleisti visas praeities žaizdas, pyktį, emocinius konfliktus ir viską, kas jiems nebetarnauja dėl jų tikslo jų gyvenimuose. Abu gali patirti daug negatyvo ir chaoso prieš pradedant gyventi jiems harmonijoje ir taikoje vienas su kitu. Prieš pilną susijungimą kartu, sielos dvynės gali patirti daug įvairių karminių ryšių, sielos partnerių tipų, kurie gali iškelti į paviršių toksines ir chaotiškas energijas. Tai yra su karma susijusios energijos, kurias mes visi turime patirti, pajusti ir paleisti. Šie santykiai gali iškelti į paviršių tokias energijas kaip žema savivertė ir nepasitikėjimas, netgi įvairias priklausomybes ir visus kitus mumyse esančius negatyvius aspektus ir programas.
Lydės procesai, kada tu nersi labai giliai į kiekvieną savo energetinį sluoksnį. Tada iškils visos širdgėlos, kaltės ir gėdos energijos, taip pat įsitikinimai, kurie turės būti paleidžiami, nes jie jau nebus reikalingi tavajame kelyje.
Giminingos sielos pasirodymas ir atspindys padės mums surasti mūsų dvasinį kelią ir priartins mus prie mūsų aukštesniojo ,,Aš“, taip pat padės mums išmokti mylėti besąlygiškai mus pačius ir kitus.

Kodėl Sielos Dvynės išsiskiria prieš susivienijimo procesą?

Sielos dvynės gali gyventi harmonijoje ir taikoje, bet dažniausiai jų susijungime iškyla kai kurie negatyvūs aspektai ir gali užtrukti daug metų, kad atsirastų balansas ir ramybė jų gyvenimuose vienai su kita.
Sielos dvynėms dažnai lemta patirti atsiskyrimo etapus. Tai labai jautri tema. Kodėl sielos dvynės turi atsiskirti?
Tai yra bendros sielos kolektyvo dalis ir, nors sielos gali būti labai unikalios ir skirtingos, kiekviena siela patirs išsiskyrimą skirtingai. Šis procesas gali būti labai painus, kai susiduriama su sielos dvynių ir dieviškos partnerystės klausimais ir santykiais, ir tada dažnai atsiranda jausmas, kad tu esi įstrigus/-ęs atsiskyrimo, išsiskyrimo, ,,būti ar nebūti kartu“ laikotarpiuose. Labai dažnai būna, kad susitikusios sielos išsiskiria ir vėl sugrįžta. Būna, kad vienas iš jų nori palikti santykius, kitas išlaikyti ir keliaujant per skirtingus gyvenimus jų rolės gali keistis. Bandant visa tai suvokti, gali sukelti didžiulę painiavą. Kodėl tas, kas atrado savo antrąją pusę, atiduoda jai tiek daug savosios energijos ir bėga nuo to? Dažnai kyla klausimai ar gali atrodyti, kad tai yra atsitiktinumas ar klaida esant tokioje situacijose, santykiuose. Kai sielos dvynių kelionė vyksta nekartu, sielos atskirai ,,darbuojasi“ su savimi. Būdamos atsiskyrimo stadijoje, sielos dvynės mokosi kaip išlaisvinti ir paleisti vidinius konfliktus, kitaip tariant ego, kad paruoštų kiekvieną save ir priartėtų prie abiejų susivienijimo.
Didžiausias iššūkis yra atsiduoti ir pasiduoti tam, kas vyksta, išlaisvinant bei paleidžiant emocinius ir vidinius konfliktus. Tad tuo metu kiekvienoje situacijoje labai svarbu parėmimas ir palaikymas iš savęs pačio/pačios. Turi suvokti, kad iš tiesų tavęs jokie santykiai užpildyti pilnai negali ir tu turi tapti pirmiausia svarbiausia sielos partnerė/-is sau pačiai/pačiam. Todėl dauguma ateinančių partnerių, giminingų sielų atlieka tik savo roles, kad jus budinti. Tai yra dieviškasis planas, jūsų sielų susitarimas, suplanuotas aukštesniame lygmenyje. Tai yra pagrindinis darbas ir tai reikės atlikti, kad sugrįžti į balansą ir įžeminimą aukštesniųjų vibracijų.
Ego paleidimas ir mokymasis mylėti save iš tikrųjų gali būti ypač sunkus ir skausmingas, nes tu žinai, kad tu negali kontroliuoti situacijų ir žinai, kad tu esi kontroliuojamas savosios sielos centro. Tu esi vedamas. Sielos dvynių išsiskyrimas gali būti labai sunkus išgyvenimas ir patirtis. Siela suvokia, kad tai yra iliuzija. Bet ego dažnai bando ieškoti priežasčių, kodėl atsiskyrimas turi įvykti ir ar yra būtinas.
Galbūt nelengva suprasti, kodėl išsiskyrimas yra pamoka, bet to dėka galima įžvelgti jų pačių vidinę tiesą ir pabusti. Tai gali tęstis kurį laiką ir svarbu leisti situacijai klostytis natūraliai. Tiesa yra ta, kad nėra įmanoma visiškai atsiskirti, pagreitinti ar keisti procesą. Tai yra paprasčiausiai etapai, kuriuos reikia pereiti esant sielos dvynių sąjungoje. Visa tai yra darbas su savimi ir kėlimas savo energetikos, kol pajusi ir suvoksi, kad esi aukštesniame vibracijų dažnyje. Atsiskyrimo vienas nuo kito etapai padės sielos dvyniams susivienyti ir susijungti. Subalansavimas savo energijų giliai viduje, savo sielos centre tuo pačiu padės busti ir tavo sielai dvynei. Tai yra dalis tavo energijos ir įkvėpimo, kuri yra siunčiama ir tuo pačiu įkvepia tavo antrąją sielos pusę, kuri leidžia jai įsižeminti ir pasijusti saugiai. Atsiskyrimai ir sugrįžimai padeda jiems suvokti, kas sielos dvynės yra iš tikrųjų, ir, tuo būdu jos išmoksta kartu įžeminti aukštesniąsias (penktosios dimensijos) vibracijas, keliant savo abiejų energetiką į aukštesnius dažnius ir į aukštesnį vibracinį lygį. Įžeminant ir įkūnijant aukštesnio dažnio vibracijas, svarbu yra stebėti save, savo mąstymą ir keisti jį. Duodamas daug meilės ir paramos sau, paremsi tuo pačiu ir savo sielos dvynę.
Taip, kaip nėra jokio būdo pagreitinti sielos dvynių sąjungos, stengiantis sugrąžinti jas į vienį kuo greičiau arba sustabdyti juos nuo santykių bėgimo, taip yra neįmanoma prarasti ryšio su sielos dvyne. Prieš susijungiant pilnai į dieviškajį susivienijimą, vienintelis galimas kelias yra išspręsti esminius kiekvieno viduje tūnančius klausimus ir išlaisvinti save iš vidinių gilių problemų, nieko nekaltinant, o atsigręžiant į save, į savo vidų ir sielą.


Sutikus sielą dvynę, reikia būt labai stipriai/-iam, reikia sugebėti mylėti save ir antrąją sielos pusę visa savo širdimi ir siela, nes pastoviai gali vykti negatyvios aplinkybės ir dramos prieš pradedant gyventi jiems harmonijoje. Ir kiekvienų sielos dvynių santykiai ir kelionės yra unikalūs ir skirtingi. Net jei jie išsiskiria, sielų aspektu niekas jų išskirti negali, nes jų meilė vienas kitam yra besąlygiška. Jų meilė yra tokia stipri, kad jų santykiai vibruoja tarp meilės ir neapykantos. Dėl to įvairios situacijos tarp sielos dvynių gali būti labai džiaugsmingos arba labai liūdnos. Kai jie vėl susigrąžina judviejų ryšį, jie jaučiasi ramybėje, lyg sugrįžę namo, ir tada jie negali vėl išsiskirti.
Visos sielos dvynės pereina per stiprius iššūkius gyvenime. Šis procesas neturi būti labai sudėtingas, jeigu jos abi aiškiai mato, kad jos turi ir yra pasiruošuosios jau būti kartu. Jos abi žino, kad buvimas kartu bus jų sąjunga kaip vieno.
Nėra lengva pasakyti, kiek ilgai šios sielos bus atsiskyrimo etape. Kai tai susiję su dieviškąja sąjunga, tikslių laiko rėmų šioj vietoj nėra. Nors nuo pat pradžių, joms susitikus, jos jau ,,darbuojasi“ kartu, ir gali užtrukti laiko, kol jos yra iš tikrųjų pasiruošę priimti pilnai viena kitos sielą. Jos atskleidžia ir paleidžia savo netikrojo ,,aš“ sluoksnius tam, kad atrastų autentiškus tikruosius ,,Aš“ tam, kad taptų Viena. Išgyvenant šias visas patirtis, gali būti susijungiant joms su savo aukštesniaisiais ,,Aš“, ir išmokti vertingas pamokas susiliejant su savo vidumi ir siekiant savo vidinės stiprybės. Kai jų ego yra paleisti, jos gali susijungti viena su kita ir darbuotis su savimi daug lengviau bei paprasčiau. Jos sugebės išspręsti vidinius konfliktus, išgydyti ir paleisti bet kokias emocijas, su kuriomis jos susiduria.
Sielos dvynės gali telepatiškai bendrauti viena su kita, bet jos turi susijungti su savo sielos centrais, prieš joms išgirstant vienas kitą. Sielos dvynės, ir nebūdamos kartu, gali jausti viena kitos energijas, jei jos kartu ,,dirbs“ su savimi, pasitelkiant aukštesnes vibracijas tam, kad susivienytų. Bet šis procesas gali būti daug stipresnis ir greitesnis, jei susijungiama su savo antrąja siela.
Pasiruošimo etapas prieš susijungiant su dieviškuoju partneriu nėra lengvas, bet kai abu sielos partneriai paleidžia visas ego programas ir energijas ( tai gali įvykti aukštesnėse 5D vibracijose), jie vienas kitą matys ir jaus daug aiškiau, nei anksčiau. Visos šios patirtys priartins juos prie savosios dieviškosios sielos dvynių sąjungos, įvyks pabudimas ir abi sielos žinos savo kaip Vienos Sielos tikslą. Ir jis bus visiška ir totali savirealizacija šioje Žemėje, misijos išpildymas, nes į Žemę jos daugiau nebegrįš.

Į mūsų gyvenimą ateina tam tikri žmonės ir jų buvimo dėka tu suvoki, kad viskas, kuo tu tikėjai apie save yra kitaip: kad mes esame brangūs ir verti, kad mumis rūpintųsi, kad mes esame reikalingi ir unikalūs.
Šie asmenys yra mūsų Antrosios Sielų Pusės, mūsų Dieviškosios kopijos.
Jie jaus labai giliai,- taip kaip mes jaučiame, ir jie patirs turtingą vidinį pasaulį, kuris rezonuos taip pat stipriai su mūsų vidumi.
Jie taip pat smarkiai skaudina,- kaip ir mes juos,- nes labai bijos padaryti klaidų. Jų liūdesys persmelks visą kūną,- iki ,,kaulų smegenų“,- taip kaip ir mes tai jaučiame. Jų tuštuma yra didžiulė,- kaip ir mūsų. Jie ignoruoja mus ir nustumia mus į šoną,- taip kaip ir mes elgiamės. Jie bijo būti palikti,- taip kaip ir mes bijome. Jie nori būti mylimi ir priimti taip, kaip ir mes to norime.

Jie vertina mūsų buvimą taip, kaip ir mes vertiname jų. Jie yra dėkingi mums, kad mes esame dėl jų. Jie nori mus turėti šalia savęs,- taip kaip mes norime, kad jie liktų. Jie pasiilgsta mūsų taip smarkiai,- kaip mes pasiilgstame jų. Jiems nepatinka būti atsiskyrus nuo mūsų, kaip ir mes nekenčiame, kai reikia juos palikti. Jie mėgaujasi mūsų keistumu,- kaip ir mes kad mylime jų keistenybes. Jie džiaugiasi mus prajuokinę taip, kaip ir mes matydami juos besišypsančius. Jie padarytų dėl mūsų viską taip, kaip ir mes kad paaukotume viską dėl jų.
Jie yra tie, su kuriais mes jaučiame gilius ir nepalaužiamus ryšius. Jie pažįsta mūsų sielą taip, kaip ir mes jų. Jų mintys ir jausmai pasiekia mus dar prieš pradedant jiems kalbėti apie juos. Jie atsako mums tai, kai mes dar tik ruošiamės jų kažko paklausti.
Jie yra tie, su kuriais mes kovojame, ginčijamės; tie, kurių daug kartų nekenčiame ir tie, nuo kurių kartais norisi tiesiog pabėgti ir niekad nebūti pažinus.
Ir, net tais tamsiausiais atsiskyrimo momentais, mes vistiek jaučiame Tai – tą stiprią jungtį ir gilų ryšį.

Ir tai išlieka. Tai yra vos apčiuopiama, subtili ir švelni vibracija, giliai už visų kitų patarimų ir jų išminties.
Išlieka Tiesa, kurios mes negalime neigti, nes mylime Juos.
Mes galime jausti jų meilę kaip tylų šnabždesį už mūsų minčių. Mes žinome, kad jie pasiilgsta ir jaučia atsiskyrimo skausmą taip smarkiai, taip kaip mes jaučiame jų. Mes žinome, kad jiems mums reikia mūsų taip, kaip ir mums jų reikia. Mes galime jausti jų gailestį dėl iškilusio pykčio, kaip ir mes gailimės savo išdidumo. Mes žinome, kad jie gailisi įskaudinę mus, ir taip pat skauda mums, kai skaudiname juos. Jie nori pasiekti mus labai taip pat, kaip ir mes, norėdami iš širdies pasikalbėti.
Jie yra tie, be kurių mes nenorime gyventi, ir kuriems nelengva gyventi be mūsų…
Jie yra tie, kurių giliai viduje taip labai pasiilgstame ir kurių kartais mums labai reikia.
Ir mes esami laimingi, kad šis ryšys yra išlikęs, kuris pasiekia mus per kitas erdvės ir laiko dimensijas.
Ir tu žinai, kad niekada Tai negali būti sunaikinama ir, kad niekada To nepamirši.
Tu žinai Tiesą, kuria tiki – tai yra mūsų sielos dvyniai, sielos Partneriai, Dieviškosios mūsų Sielos dalys, sujungtos amžinai visam gyvenimui ir už jo ribų.
Šie žmonės yra reti perlai – saugokime juos.

~Kyra Rankin

Vienos iš mūsų Deivių jausminis koliažas iš santykių su Liepsna Dvynia. Skaitykite čia

Šaltiniai:

http://soulconnections.net/soulmates/
https://soulmatestwinflames.com/
http://soulmatereader.com

1 komentaras apie “Giminingos Sielos”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Shopping Cart